Medio marts 1991

Midtvejsrapport

Udarbejdet af Max Suhr Olesen, Osaka uge 11, 1991.

 

Projektformål:

 

Udstationeringen af en dansk konsulent hos Asahi Juken i Japan har angiveligt til formål at yde serviceydelser i form af rådgivning.

I kontrakten mellem Crone og Koch og Asahi Juken er der om konsulentfunktionen anført følgende hovedformål:

a) vurdering af ældreomsorgsbehov

b) rådgivning og uddannelse af ældreomsorgspersonale

c) ledelse af omsorgsinstitutioner

d) opfølgning af uddannelseskurset i Danmark

e) rådgivning til Asahi Juken vedr. ældreomsorg

f) assistance til Asahi Juken i salgsfremstød

S) forbindelsesled mellem CFE-gruppen og Asahi Juken

h) repræsentere CFE-gruppen i Japan

 

Uden at det eksplicit er nævnt i kontrakten, €er der naturligvis tale om, at rådgivningen i et vist omfang skal overføre danske kvaliteter til Bygning J, Southern park.

Netop dette aspekt "legitimerer" socialministeriets engagement i den slags eksportvirksomhed.

 

Projektgennemførelsens første 6 uger:

Som det er fremgået af tidligere, mere uformelle rapporter, har jeg på et tidligt tidspunkt dannet mig det indtryk, at Asahi Juken nok formelt, men ikke reelt ønskede at gøre brug af konsulentens rådgivning, at konsulentens blotte tilstedeværelse især skulle tjene reklameformål.

Det er stadig mit hovedindtryk, som begrundes med følgende iagttagelser:

Så godt som aI planlægning af såvel hardware som software er udført for måneder siden af Asahi Juken selv. Asahi Juken er således i færd med at implementere softwaresiden efter et på forhånd fastlagt mønster.

 

I begyndelsen af min konsulenttid fik jeg tildelt nogle arbejdsopgaver, som jeg skulle "rådgive" om, hvilket jeg pligtskyldigt søgte at leve op til, for så på et senere tidspunkt at erfare, at alt på forhånd var besluttet, og planlagt til mindste detalje.

 

Den slags rådgivning på skrømt er naturligvis elementært ydmygende. Jeg har over for Mr. Nada (og andre) redegjort for min grundopfattelse af situationen" Naturligvis har det i sig selv givet lidt luft, menneskeligt set.

Imidlertid synes det også at have medført, at der står mere respekt om min person:

Jeg har nu uhindret adgang til firmaets "forretningshemmeligheder" vedr. Bygning J. Jeg får oversat firmaets detaljerede regnskaber, budgetter, kalkulationer, interne målsætninger, vedtægter, overvejelser vedrørende potentielle kunder osv.

Jeg deltager i møder, hvor der på en meget direkte måde tales om de løbende forretninger. Med andre ord: Jeg fornemmer, at Asahi Juken har tillid til mig, og at de indrømmer mig en vis dømmekraft, selvom jeg opererer i en for mig fremmede kultursammenhæng. Det er i sig selv en stiltiende anerkendelse af, at også de er klar over, at der en vis afstand til det reelle, danske indhold af Bygning J.

Mine daglige arbejdsopgaver er i øjeblikket:

-deltagelse i heldags salgsarrangementer(også lør/søn)

- deltagelse i daglige evalueringsmøder

- deltagelse i møder om salgsstrategi

 

Endvidere arbejder jeg for tiden med planlægning af et internt undervisningsprogram.

Der er planer om at arrangere et ekstra seminar til afholdelse i Tokyo. Dette seminar skal have et mere akademisk indhold end seminarerne i Osaka. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil give et foredrag på en times tid. (Selv om min uopslidelige beskedenhed forbyder mig at gå i detaljer, må jeg dog nævne, at jeg fik meget fine, skriftlige evalueringer på mine foredrag ved Osaka-seminarerne).

Endvidere overvejer man i Asahi Juken at spørge Anne Lind Madsen, om hun ligeledes vil give et Tokyo-foredrag. Men efter Osaka-oplevelserne er man blevet lidt forsigtig med at drive rovdrift på dansk medvirken ved den slags seminarer. (Det forhindrer dog ikke, at der stadig internt i firmaet spekuleres på, om det kunne være muligt for en rejsegruppe af potentielle købere til ældreboligerne at drikke te på Amalienborg, eventuelt sammen med Dronning Margrethe. Det er ret morsomt at overvære. Jeg spørger dem, om et tilsvarende dansk rejseselskab mon kan komme til te hos den japanske kejser?)

 

Selvom min status er mærkbart forbedret, og selvom jeg er blevet spurgt, om jeg vil forlænge mit ophold, er det i sig selv ikke nødvendigvis et udtryk for, at Asahi Juken reelt ønsker at forlænge kontrakten med mig som konsulent.

Det kan meget vel være ment som en høflighed.

 

Det danske ældrekoncept sammenholdt med Bygning J.

 

Som nævnt er Bygning J for længst planlagt bygningsmæssigt og softwaremæssigt, uagtet at udstationeringen af 4 japanske medarbejdere i Dk fandt sted så sent som efteråret '90.

Udstationeringen og kontraktunderskrivelsen er bestemt i sig selv udtryk for ægte interesse for dansk knowhow på ældreområdet. Imidlertid kommer denne ægte interesse for dansk knowhow på kollisionskurs med den meget tidligt trufne beslutning om, at Bygning J skulle konciperes efter det såkaldte "key-money"-system.

Selve "key-money"-systemets økonomiske forretningsgrundlag har naturligt nok afledte virkninger på opbygningen af plejesystemet og omsorgskonceptet i Bygning J.

Eller udtrykt lidt anakronistisk: "basis" bestemmer "overbygning". Der er således en "antagonistisk" modsætning mellem "Key-money"-systemets profitrate og en eventuel dansk "overbygning" af omsorgsprincipper, som ikke er profitorienteret.

Af samme grund kan dansk omsorgskvalitet ikke for alvor implementeres. Mildt sagt. Det danske præg, man søger at give Bygning J blir' ren kulisse.

Et nøje eftersyn af Bygning J's konceptelementer afslører hver for sig hulheden i postulatet om at være dansk.

Men (nogle af) møblerne er danske, og Bygning J's restaurant kaldes "The Little Mermaid". . . . .

 

"Key-money"- systemet er (vist nok efter amerikansk/canadisk) forbillede opbygget således:

1) Der indgås en kontrakt med kunden om, at hun mod indbetaling af en sum opnår rettigheden til at bebo en lejlighed for resten af livet og dér modtage visse pleje-og omsorgsydelser.

2) I dette tilfælde er den gennemsnitlige grundbetaling pr lejlighed sat til ca. 3 millioner dkr. Med opkrævningen af dette beløb har byggefirmaet dækket sig ind på flg. punkter:

- de samlede investeringsudgifter er betalt

- profitten er indregnet

-der er inkluderet et anseeligt beløb til dækning af personaleudgifter vedr. pleje og omsorg. Normeringsmæssigt svarende til en gennemsnitlig dansk plejehjemsnormering.

 

Beregningerne er udført ud fra gennemsnitligt 10 års ophold pr. beboer. (Jo tidligere en beboer dør, jo bedre set ud fra et rent forretningsmæssigt perspektiv)

 

3) Før man indgår kontrakt med kunderne, må de gennemgå en omhyggelig, medicinsk visitering. Formålet med visitationen er at sikre firmaet mod at få klienter ind, som ved at være ret plejekrævende vil belaste systemet personalemæssigt (og derned sænke profitraten). Det drejer sig her om den kategori af klienter, som nok er plejekrævende, men på den anden side ikke er så plejekrævende, at man kan sende dem på sygehus.

Forretningsmæssigt er det helt fint, når klienterne blir' sygehusmodne, idet man så kan genudleje lejlighederne.

Disse betragtninger bygger ikke på løse formodninger. Jeg har som nævnt deltaget i møder, hvor man drøfter disse ting.

 

4) Uagtet, at der i grundbeløbet i tilstrækkeligt omfang er inkluderet udgifter til plejepersonalets aflønning, er det firmaets hensigt at opkræve yderligere, løbende betaling for plejeydelser, når disse overstiger bare en time daglig.

Dette giver visse muligheder for at hjemtage profitten to gange eller subsidiært gennemtvinge en hospitalisering ved økonomiske virkemidler (opkræve større betaling end folk har råd til).

 

5) Ud over grundbetalingen på 3 millioner dkr opkræves et beløb på ca. 4500 dkr pr. måned til dækning af vedligeholdelse, varme mm.

Key-money systemets indbyggede muligheder for at hjemtage endnu større profitter end dem, der på rimelig vis allerede er kalkuleret med, vil formentlig altid udkonkurrere mere ideelle forestillinger om softwarekvalitet.

 

Det er min opfattelse (bygger research og samtaler med fagfolk uden for Asahi Juken), at key-money systemet i Japan til er kompromitteret af de grådige forretningsmæssige interesser, der er knyttet hertil.

Målgruppen (pensionister), som man søger at indgå kontrakt ned, gennemskuer givetvis, at hovedformålet med byggeri af denne kategori alene tjener forretningsmæssige interesser.

Når key-money systernet alligevel (foreløbig) ser ud til at have gode muligheder i Japan, er det først og fremmest, fordi det offentlige hjælpesystem er så svagt udbygget i Japan. Hvad er alternativet for pensionister, som må indse at omsorg i tre-generationsfamilien for deres vedkommende ikke er muligt ?

 

Asahi Juken er naturligvis bekendt med de problematiske sider af Key-money systemet og vanskelighederne med at markedsføre det. Det er en af grundene til at markedsføre Bygning J som "dansk inspireret", idet danske (skandinaviske) omsorgstjenester er uden sidestykke i verden.

 

Fremtidigt samarbejde

 

Det er min opfattelse, at Asahi Juken fortsat ønsker samarbejde med Danmark om knowhow inden for software og formentlig også hardware.

 

Begrundelsen er:

1 ) at firmaet stadig vil være interesseret i reklameværdien (Little Mermaid - effekten) for at afbøde virkningen af et forretningsområde, der i forvejen er kompromitteret.

2) at firmaet formentlig vil være interesseret i en mere ægte dansk implementering, for så vidt som det kan forenes med forretningsinteresser.

Derimod er jeg kommet til den opfattelse, at selve kontraktarrangementet med Crone og Koch er lidt skrøbeligt. Det ser for mig ud til, at Asahi Juken studser over Crone og Kochs forretningsførelse. Jeg kan ikke vurdere, hvor alvorligt det er, men for mig ser det sådan ud: Kan "Den Lille Havfrue" købes uden at betale Crone og Koch ?

 

Set fra dansk side må Japan i aI almindelighed stadig betragtes som et marked med potentielle muligheder for eksport af soft/hard på socialområdet.

Selvfølgelig ville det være ideelt med flere, forskellige samarbejdspartnere.

Foreløbig er der Asahi Juken, og AJ er stadig interessant, forekommer det mig.

Blot må den danske indsats strammes op:

1) Først og fremmest må der være en stramt opbygget projektstyring i form af en projektledelse med en vis kompetence.

(At lave forretninger med et så durkdrevent, gennemprofessionaliseret firma som f.eks. Asahi Juken kræver sikker styring for ikke at blive taget alt for ydmygende ved næsen)

 

2) Der må stilles danske kvalitetskrav til de projekter, vi engagerer os i. Det gælder da især projekter, som offentlige myndigheder involveres i.